Hakkımızda


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(KÜSYAM)
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,34116 Beyazıt, İstanbul
İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜSYAM)

Tanıtım:
Küreselleşme süreciyle birlikte birçok siyasi, iktisadi ve toplumsal sorun, ulusal sınırları aşan bir boyutta ele alınmayı gerektirmektedir. Bu durum özellikle Türkiye gibi, dünyanın iktisadi, siyasi ve kültürel eksenlerinin merkezinde bulunan bir devlet söz konusu olduğunda, daha da büyük önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ile ilgili siyasi, iktisadi ve toplumsal sorunları küresel koşullarla birlikte, büyük ölçekli ve uluslararası katılımlı projeler çerçevesinde ele almak kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu gereklilik temelde iki önemli gelişmeden ortaya çıkmıştır. Birincisi, son yıllarda disiplinlerarası ve karşılaştırmalı çalışmalara artan gereksinimdir. İkincisi ise, bu tür çalışmaların gerek bilimsel destekli politikalar zemininde oluşturulması, gerekse bilimsel bilginin toplumla paylaşılması açısından kritik önemidir. Bu anlamda Merkezin önemli bir işlev göreceğine inanılmaktadır. Küresel Siyaset ve Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Bölümleri ve Anabilim Dallarının çalışma alanlarını azami düzeyde kapsayacak şekilde disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir yöntemle, küresel siyaset ve yönetim süreçlerini değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Merkezin Bölüme Bağlı Programların Amaçladığı Mesleklere Yönelik Hazırlayıcı Katkısı
Merkez, üniversite dışından sağlanan altyapı projeleriyle fakültenin araştırma kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Merkez bünyesinde oluşturulması hedeflenen araştırma ve işbirliği ortamı, öğrencilerimize sadece ekip çalışması yapmanın artılarını göstermekle kalmayacak, onları farklı alanlarda ve sektörlerde bilimsel içerikli araştırmalar yapmaya da teşvik edecektir. Öğrenci, Merkez’de edineceği araştırma yapma ve uygulama tecrübesi sayesinde akademik kariyer hedefleyebileceği gibi, son yıllarda , özel sektör ve kamu sektöründe yoğun olarak yürütülmekte olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de istihdam olanağı bulabilecektir. Merkez tarafından oluşturulacak veritabanı, sosyal bilimler alanında öğrenciler tarafından disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmalar yapılması için gerekli veri-bilgi birikimini sağlayacaktır.

Merkezin Bölüme Bağlı Programların Uygulama Boyutuna Katkısı
Merkez, öğrencilerin staj ve iş olanakları bulacağı bir kurum olacaktır. Bu bağlamda Merkez’in sağladığı olanaklarla öğrenciler, ulusal ve uluslararası alanlarda araştırma yapma, yayın hazırlama, konferans düzenleme, proje geliştirme ve yürütme süreçlerinin içerisinde yer alacak ve bu süreçleri uygulamalı olarak öğrenme ve bu konularda deneyim kazanma imkânına kavuşacaklardır. Merkez bünyesinde açılması düşünülen yaz seminerleri ve sertifika programları da öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşmasına olanak sağlayacaktır.

Merkezin Faaliyetlerinin Bölümlere Bağlı Programlardan ve Araştırmalardan Farklılaştığı Hususlar
Küresel Siyaset ve Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üniversitemizin araştırma kapasitesine aşağıda belirtilen katkılarda bulunmayı hedeflemektedir:
·         Kurumsallaşma. Ulusal ve uluslararası kaynaklı (DPT, AB Çerçeve Projeleri, Sivil Toplum Diyalogu Projeleri) projelere başvurmak için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak,
·         Ekip çalışması. Bireysel proje deneyimlerini eşgüdümlü bir şekilde ilerleterek ve bu deneyimlere disiplinler arası bir boyut da katmak suretiyle, bunları sürekli hale getirmek,
·         Ağ oluşturma. Ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlarla disiplinler arası ve karşılaştırmalı araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek; araştırmacıların ulusal ve uluslararası araştırma alanları içerisinde varlık göstermesini sağlamak,
·         Yaygın etki. Bilimsel destekli politika önerileri ve toplum-bilim etkileşimini artırmak; Üniversitemizin gerek bilimsel camiada gerekse toplum nezdinde görünürlüğünü ve itibarını artıracak akademik toplantı, çalıştay, sertifika programları ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
·         Araştırma kaynağı yaratma. Disiplinler arası ve karşılaştırmalı araştırmalar için araştırma projeleriyle yeni kaynak yaratmak,
·         Araştırmacı yetiştirme. Lisansüstü düzeydeki araştırmacılar için uygun araştırma ortamını sağlamak; Lisans eğitimi gören öğrencilerin araştırma yapma yetenek ve tecrübelerini geliştirmek,
·         Veritabanı oluşturma. Disiplinler arası ve karşılaştırmalı sosyal bilimler çalışmalarına zemin oluşturacak veri-bilgi birikimini sağlamak,
·         Yayın Etkisi. Ulusal ve uluslararası projeler geliştirme olanaklarını arttırmak, böylelikle projelerin çıktı ve sonuçlarının yansıtılacağı ulusal ve uluslararası yayınları teşvik etmek.

Merkezin Üniversiteye ve Topluma Yönelik Katkısı
Merkez, üniversite ve toplum ilişkilerinin gelişmesine üç temel alanda katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu hedefleri şu şekilde sıralayabiliriz.
·         Birincisi, Dünya çapında sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında üretilen sosyal, kültürel ve ekonomik bilgilerin Türkiye’de yayılabileceği bir platform olmak,
·         İkincisi, Merkezin araştırma alanı dahilindeki konularla ilgili paydaşlarıyla işbirliği içerisinde projeler gerçekleştirmek ve bu projelerin çıktılarını çeşitli seminer ve konferanslar vasıtasıyla daha geniş kitlelerle paylaşmak,
·         Üçüncüsü ise, Yerel ve merkezi düzeyde kamu ve özel kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik bilimsel tabanlı politikalar üretilmesine destek olmak.

TARİHÇE
SBF Akademik Dış İlişkiler Komisyonu 2005-2008 döneminde Sosyal Bilimler alanındaki AB Çerçeve Programları ile İ. Ü. BAP BİRİMİ, TÜBA, TÜBİTAK proje olanaklarını tanıtan bir dizi toplantı gerçekleştirmiştir. Bu dönemde SBF’de hem bireysel, hem de ekip olarak çeşitli ulusal ve uluslararası proje girişimleri olmuştur. Belirtilen komisyon bu proje girişimlerinde deneyim kazanan araştırmacıların katılımıyla genişletilerek 2008 yılında SBF Akademik Dış İlişkiler ve Projeler Komisyonu adını almıştır. Bu komisyon SBF proje ortaklıklarının dökümünü çıkarmanın yanısıra, çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerine katılım olanaklarını arttıracak bir Araştırma Merkezi’nin kurulması üzerinde yoğunlaşmıştır. YÖK başvuru koşullarına göre hazırlanan ve 20 araştırmacının özgeçmişi ile yönetmelik taslağı eklenen gerekçeli başvuru dosyası Haziran 2009’da SBF Dekanlığı’na sunulmuş, SBF Fakülte Kurulu onayının ardından İÜ Rektörlüğüne iletilmiştir. Başvuru, İÜ Akademik Yapılanma Komisyonu (Ağustos 2009), İÜ Yönetmelik Komisyonu (Eylül 2009) ve İÜ Senatosu’nda (Ekim 2009) onaylanmasının ardından, YÖK’e iletilmiştir. İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluşu, yönetmeliğinin 10.12.2009 tarihli ve 27428 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile tamamlanmıştır.
KÜRESEL SİYASET VE YÖNETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(KÜSYAM) YÖNETİMİ
İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yönetim organları şunlardır:
Müdür (2010-2013) (2013-2016)
Prof. Dr. Gülay GÜNLÜK ŞENESEN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Maliye Anabilim Dalı.


 

Yönetim Kurulu

(2013-2016) Tarihleri Arası


Prof. Dr. Selim YAZICI, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim – Organizasyon ve Pazarlama Anabilim Dalı.

Doç. Dr. Pınar ÖZDEN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı.

Doç. Dr. Nurcan ÖZGÜR BAKLACIOĞLU, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

Doç. Dr. Özlem TERZİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

Doç. Dr. Yeşim Yeşer ÖZER YÜRÜR, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Oylum KORKUT ALTUNA, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

(2010-2013) Tarihleri Arası


Prof. Dr. Enis SINIKSARAN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı.

Prof. Dr. Selim YAZICI, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim – Organizasyon ve Pazarlama Anabilim Dalı.

Prof. Dr. Kıvanç ULUSOY, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı.

Doç. Dr. Pınar ÖZDEN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı.

Doç. Dr. Nurcan ÖZGÜR, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

Doç. Dr. Özlem TERZİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

(2019-2022) Tarihleri Arası


Prof. Dr. Selim YAZICI, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim – Organizasyon ve Pazarlama Anabilim Dalı.

Doç. Dr. Pınar ÖZDEN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı.

Prof. Dr. Nurcan ÖZGÜR BAKLACIOĞLU, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

Doç. Dr. Mehmet ARISAN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı.

Prof. Dr. Yeşim Yeşer ÖZER YÜRÜR, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Oylum KORKUT ALTUNA, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı


3.Yönetim Yardımcıları(Ar. Gör.) (2010-2019)

Sevil Ertuğrul, Ahmet Bekmen, İpek Gümüşcan, Mustafa Kahveci, Mehmet Emre Ünsal, Emre Akcagündüz


4.Danışma Kurulu (2010-2013) (2013-2016)


Prof. Dr. Serpil ÇAKIR, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı,

Prof. Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı,

Prof.Dr. Mehmet Öznur ALKAN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı,

Prof. Dr. İbrahim KAYA-Kamu Hukuku

Doç.Dr. Haydar Burak GEMALMAZ, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Doç.Dr. Sevim BUDAK, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı,

Doç.Dr. Ayşegül YAKAR ÖNAL, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Maliye Anabilim Dalı,

Doç.Dr. Hakan GÜNEŞ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı,

Doç.Dr. Başak TURAN İÇKE, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı,

Doç.Dr. Murat ÖNDERMAN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı,

Dr.Öğr.Üyesi Şebnem SEYHAN, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,

Doç.Dr. Engin SELÇUK, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı,

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan YOLAÇ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı,

Dr.Öğr.Üyesi Muhsin Murat YAŞLIOĞLU-İşletme Fakültesi

Dr.Öğr. Üyesi Rıza DEMİR-İşletme Fakültesi

Doç.Dr.Emre Ateş-İktisat Fakültesi

Doç.Dr. Ahmet ÖZTÜRK-İktisat Fakültesi

Dr.Öğr. Üyesi Merve ÖZKAN BORSA-Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü-Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı
E-Mail: kusyam@istanbul.edu.tr

Adres: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 34116-Beyazıt, İstanbul

web adresi: http://kureselsiyaset.istanbul.edu.tr/